www.vallalarspace.com/durai
வளமொடு இன்புற்று நீடூழிவாழ்க இத்தைதிங்கள்முதலாக!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

இயற்கையுண்மை வடிவினரை வணங்கிவந்த ஆதித்தமிழன்தன்

இயற்கையுண்மையை மறந்தான் பாதியில்வந்த ஆதிக்கங்களின்

செயற்கைத்தன்மையால் பிறந்த பற்பலதெய்வ வழிபாடுகளாலும்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
வள்ளலார் ஓவியம் by அருட்தொண்டர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள்
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

தனிச்சுடர் பரப்பும் ஞானஒளிமுகம் திருவருட்

கனிச்சுவை கொடுக்கும் காண்பவர் உளத்தே

பனிநிறவிழியில் பளீரென்று மிதக்கும் காந்தக்

Read more...
Vallalar Picture by Sridevi.jpg

Vallalar Picture by Sridevi.jpg

Sathyamangalam.  Ramanatham Sathyanarayanan  Sathyanarayanan.  S.R
How pictureof vadaurar changed here".?
Monday, January 8, 2018 at 19:12 pm by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
www.vallalarspace.com/durai
“ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்!”
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

நம்மவர்களுக்கு வந்தனம்! வாழ்த்துக்கள்!

வளமோடு இன்புற்று வாழ்க!!

திருக்குறளிலுள்ள ஒவ்வொரு குறலும் அதன்மேண்மை

Read more...

Audio:

Hariharan Elumalai
மிக்க நன்றி ஐயா. மேலும் மேலும் பல விளக்கங்களை எங்களைப் போன்ற சிற்றறிவாளர்களுக்கு வழங்கி எங்களைத் தெளிவிப்பீர்களாக.
Sunday, December 31, 2017 at 21:57 pm by Hariharan Elumalai
www.vallalarspace.com/durai
Is Vallalar Picture Real? Can we perform VALLALAR’s Idol worship?
Arutperunjoth Arutperunjothi

Thaniperunkarunai Arutperunjothi

Thiruchitranbalam

( Limitless Grace-Light Limitless Grace-light

Limitless Unique Grace Limitless Grace-Light

Sanctum Sanctorum)

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
வள்ளலார் ஓவியம் by அருட்தொண்டர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள்
Vallalar by Sri Devi.jpg

Vallalar by Sri Devi.jpg

Vallalar Picture by Sridevi.jpg

Vallalar Picture by Sridevi.jpg

Durai Sathanan
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்

தனிச்சுடர் பரப்பும் ஞானஒளிமுகம் திருவருட்
கனிச்சுவை கொடுக்கும் காண்பவர் உளத்தே
பனிநிறவிழியில் பளீரென்று மிதக்கும் காந்தக்
கருமணிகள் இரண்டையும் பார்ப்பார் பரவசமே!

உயிரினை ஈர்க்கும் அருளோவியம் வரைந்த
உயிர்நேயமிகும் ஸ்ரீதேவி அவர்களே வாழ்க!
உயிருக்குள் ஒளிர்செய் நம்அருள் வள்ளலின்
உயர்வரம் பெற்று நல்வளமொடு நீடுவாழ்வீர்!

அருட்பெருஞ்ஜோதி...
Saturday, December 30, 2017 at 12:56 pm by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
இன்பத்தில் இருக்கும்நிலை எப்போதும் குறையாதேஇன்புறுவர்!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

இன்பத்தில் இருக்கும்போது இறைவனை நினைத்தல்என்பது

துன்பத்தில் உள்ளவர்களைத் தூக்கிஆற்றிவிட நினைப்பதுதான்

துன்பத்தில் உள்ளவர்களைத் தூக்கிஆத்தும் அப்புண்ணியர்அவர்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
நன்மனமே நம்பாதேவேடரை நல்லுறவுவை அருளிடமே!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

சன்மார்க்கன் போலவே நடிப்பான் பசுத்தோல்போர்த்திய

வன்புலியன் வாய்திறந்தால் வசைபாடியே கடிப்பான்சுடு

துன்மார்க்கன் எவர்க்கும் துணைபோவான் பொருளுக்கே

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
அலகில்வளம் நிறையும் பெருவெளியில் தனிச்சுகமே!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

உலகிலுள்ள எல்லா மார்க்கங்களிலிருந்தும் என்னை

விலக்கிக் கொண்டேன் அதனால்வந்த பற்பலஅற்பக்

கலகங்கள் எலாம்எனை விட்டேஅகன்றன சிற்புரத்தே

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
சாகாதவனே சுத்த சன்மார்க்கி! ஆனால், 'சுத்த சன்மார்க்கி' - என்று சொல்லுகின்றவர்களும் சாகின்றார்களே! அது ஏன்?
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

அன்புடையீர்! வணக்கம் பல. இன்புற்று வாழ்க!

ஒரு ஆராய்ச்சிப் படிப்பில் தேர்ச்சி அடையாமல் போவதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அந்த ஆய்வுப்படிப்பானது மற்ற வகுப்புகளைவிட உயர்ந்ததுதான். நாம் அறிவோம். அதுபோலத்தான், வள்ளலார் வாழ்ந்து காட்டிய போதனையின்படி, நித்திய முத்தேகசித்தியாகிய சுத்த சன்மார்க்கச் சாத்திய அனுபவம் பெறவில்லையென்றால், அவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கமாகிய சாகாக்கல்வியில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களே.

ஒருவாறு அ Read more...
www.vallalarspace.com/durai
ஒரு 'அறிஞர்' - என்பவர் சுத்த சன்மார்க்கியா?
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

சீலரே சரியர் இந்திரியநிக்கிரகர் பத்தர்

நோன்பரே கிரியர் கரணநிக்கிரகர் முத்தர்

செறிஞரே யோகர் சீவஅனுபூதியர் சித்தர்

Read more...