www.vallalarspace.com/durai
வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று ( ஜூலை 23, 2017), அகில உலக நேரலையில், திருஅருட்பா. ப. நாகராஜன் அவர்கள் நாகபட்டினத்திலிருந்து (தமிழ்நாடு) அருட்சொற்பொழிவு ஆற்றுகின்றார்கள்!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

நாகபட்டினத்தைச் (தமிழ்நாடு) சேர்ந்த சுத்த சன்மார்க்கர் திருஅருட்பா ப.நாகராஜன் அவர்கள் "பிற உயிர் நேசம், தன் பாவம் நாசம்" - என்ற தலைப்பில், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று ( ஜூலை 23, 2017), வள்ளலார் மிசன் நடத்தும் அகிலவுலக நேரலையில் அருட்பகிர்வு செய்யவிருக்கின்றார்கள்.

இந்த அருள்-நேரலை நிகழ்வின் நிறைவில், நம்மவர்களின் சத்வினாக்களுக்கும் விளக்கம் தருகின்றார்கள். அத்தோடு, Read more...
July 23 2017.jpg

July 23 2017.jpg

Thiru.Nagarajan.jpg

Thiru.Nagarajan.jpg

www.vallalarspace.com/durai
அனைவரும் வருக! அருள்நலம் பெறுக!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

Limitless Grace-Energy Limitless Grace-Energy

Limitless Unique Grace Limitless Grace-Energy

Sanctum Sanctorum

Read more...
Vallalar Vizha in the USA 2017.jpg

Vallalar Vizha in the USA 2017.jpg

www.vallalarspace.com/durai
வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா நடத்திய அகில உலக நேரலை நிகழ்வில், திருமதி.அஜெந்தா நாகராஜன் (நாகபட்டினம், தமிழ்நாடு) அவர்களின் சுத்த சன்மார்க்கச் சொற்பொழிவு!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

அன்புடையீர், வளமோடு இன்புற்று வாழ்க!

ஜூலை மாதம், ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று (16.07.2017), வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா - நடத்திய அகில உலக நேரலை நிகழ்வில்,திருமதி.அஜெந்தா நாகராஜன் (நாகபட்டினம், தமிழ்நாடு) அவர்கள், "சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கியத் தடைகள்" - என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய அருமையான சொற்பொழிவை நம்மவர்க

ளுக்காக

Read more...

Audio:

www.vallalarspace.com/durai
Importance of Interment! By Vallalar (Typo Corrected)
Dear Friends,

May The Almighty Grace Bless us abundantly!

Vallalar says that Physical body is nothing but a soul's rental Divine Abode. The Most Graceful Almighty is the only Designer and Owner. We, therefore, should know that we have no right/zero right to cremate any Dead Body. That is why, we must inter a dead body in a tomb to show our Overwhelming Gratitude to The Great Designer of our Physical Bodies.

Considering the constraint of lengthy page, I have given only two stanza from the Samat Read more...
image.jpg

image.jpg

5 Comments
Senhil Maruthaiappan
From point #1. We may light up a Thiruvila......... to point #3 are practical one. We need to consolidate or actually Sanmarga seniors has to come forward to standardize the procedures and publish it. Likewise we would need for any type of events as we had some discussions in previous posts. Actual sanmarga followers definitely understand the need for burying but how to procedure and also how to even without family support but at the will of a sanmargee wish is the question. And I saw the similar question that was raised by K.Manohar in his post last time.
Saturday, May 25, 2013 at 15:28 pm by Senhil Maruthaiappan
Durai Sathanan
May His blessings guide us to put His Message on interment into actions, in this fast changing world.We may form a Sanmarga Interment Team(Sanmaarga Narsamaathi Volunteers-NSV), and inform to all of us. We may buy lands very far from the city limits, and provide a vehicle facility to brings the departed body to the burial place.Either based on the Sanmaarg's Will or his/her family request, NSV will take care of providing vehicle, and entombing or burial, either at the place as per the person's Will or at the place provided by his/her family or at his/her village burial place or at the place owned by the NSV.

May The Almighty bless us!
Arut Perum Jyothi,
Durai
Saturday, May 25, 2013 at 16:57 pm by Durai Sathanan
Vivek D
People of Egypt in those days buried inside a tomb. I hope this must be a universal practice give by same as like Vallal Peruman.
Monday, July 17, 2017 at 00:58 am by Vivek D
manohar kuppusamy
Dear Brother Thiru Durai and Thiru Senthil Maruthiaaippan,Iyya avargal,

Thanks for publishing good message.
For doing this project we should start a separate Trust or connected with SSSS sangam. Those wish to burial his/her body they have to register and they have to inform to their family members, etc.
The trust/sangam/assn. should take care of everything.
On this project minimum 5 or 6 peoples 24 hrs should work.
Remuneration has to be paid.
For this we should require minimum 10 ACres or more Acres in outside the village or Near vadalar (from vadalaoor in and around 50 kms away).
The system has to follow like, Christainty and muslims and other some group of peoples doing. Likewise we can also do the best.If almighty god wish the same for us.
Regards
k.manohar
Monday, July 17, 2017 at 08:24 am by manohar kuppusamy
Durai Sathanan
Thank you very much ayyah for your thoughtful review! Please send your contact number via my email: anmaneyam@gmail.com. Thanks again. Have a great day! Arutperunjothi...
Monday, July 17, 2017 at 11:53 am by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
" My Religion is based on Pure Science" - Vallalar, as per the statement of TVM
Dear Compassionate Truth Seekers, Best Greetings!

I humbly request the compassionate Truth Seekers all over the world towatchfully read the following true statement of Tholuvore Velayudham Mudeliar (TVM), Second Tamil Pandit of the Presidency College, Madras.

To the Author of Hints on Esoteric Theosophy."

Sir,I beg to inform you that I was a 'Chela' of the Arulprakasa Vallalare, otherwise known as Chithumbaram Ramalinga Pillay Avergal, the celebrated Yogi of Southern India. Having c Read more...

Download:

15 Comments
arivoli muthuku
It is completely absurd that Vallal Perumaan said his sanmargam is a "religion based on pure science", because Vallal Perumaan never said his spiritual path is a "sangam" and "san-markkam" meaning path. Vallal Perumaan never said in any of this songs in the entire thiruarutpa that his teachings are science. வள்ளல் பெருமான் சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ அறிவியல் என்று ஒரு இடத்திலும் திருவருட்பாவில் கூறவே இல்லை. மேலும் வள்ளல் பெருமான் ஜீவ அறிவான அறிவியல் கொண்டு ஆன்ம அறிவான சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ விளக்கவில்லை.
Tuesday, January 10, 2017 at 01:22 am by arivoli muthuku
Durai Sathanan
ஐயா, இங்கு அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆணடவர் பற்றி யாரும் விவரிக்கவில்லை. அவரை அருட்பா நன்கு விவரிக்கிறது. இந்தப் பதிவை முதலில் புரிந்துகொள்ளுங்கள். இதன் தமிழாக்கம் இன்னொரு பதிவில் தரப்பட்டுள்ளது. நம் வள்ளற்பெருமானாரால், "உபயகலாநிதிப் பெரும்புலவர்" - என்று பாராட்டுப் பட்டம்பெற்ற தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார், வள்ளற்பெருமானைப்பற்றி என்ன பகர்ந்துள்ளார் என்பதை நாங்கள் ஆவணங்களில் கண்டுகொண்டதை, இங்கே அன்புடன் பகிர்ந்து கொண்டோம். அவ்வளவுதான்!

ஐயா, மற்றவர்கள் பதிவிற்கு இங்கு யாதொரு இடையூராகவும் இல்லாது, கீழ்வரும் வினாவிற்குச் சரியான பதில்களைத் தங்களின் தனிப்பதிவாகத் தந்தால், என்முதல் பலருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இல்லையேல் புதியவர்களைக் குழப்பும்.
1. ஜீவ அறிவு, ஆன்ம அறிவு என்றால் என்ன?
2. சன்மார்க்கம் மற்ற மார்க்கங்கள் வேறுபாடு என்ன?
3. சத்து, சித்து என்றால் என்ன?
4. சித்தியல், விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன?

நன்றிகள் பல ஐயா. அருட்பெரும்ஜோதி...
Tuesday, January 10, 2017 at 03:11 am by Durai Sathanan
Arivoli Muthukumarasamy
Dear Ayya,
In most of your videos you are saying Sanmarkkam is a pure science. To justify, you are quoting a letter written by T. Velayuda Mudaliar(TVM).

Are you following Vallal Perumaan or TVM?

TVM claims that our Vallal Perumaan told him "sanmarkkam is **religion** based on **pure science**".
If you are accepting Sanmarrkkam is "pure science", then are you accepting Sanmarrkkam is a religion?
If yes, what is the meaning of arutpermjothi agaval lines?
31. சமயங் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய்
அமையுந் திருச்சபை யருட்பெருஞ் ஜோதி

106. சாதியு மதமுஞ் சமயமும் பொய்யென
ஆதியி லுணர்த்திய வருட்பெருஞ் ஜோதி

147. சமயங் குலமுதற் சார்பெலாம் விடுத்த
அமயந் தோன்றிய வருட்பெருஞ் ஜோதி

Based on the above agaval lines, I am confident that what TVM claim is not our Vallal Perumaan statement, because
(a) We all know Sammarkkam is not a religion
(b) Vallal Perumaan said "all religions are false". Please refer arutpermjothi agaval
(c)We all know the God has no religion
Therefore, the assertion made by Velutham mudualiar that Sanmarkkam as pure science in the Theosophist is also false.
Here are some more proof how bad TVM note was?
https://thewayoftruetheism.wordpress.com/category/ramalingam-biography/
1. It is not clear why TVM is intent on offering his account of
Ramalingam and his teachings as a form of supporting evidence for the
Doctrines of theosophy. Instead, he ought to have offered his account
as an introduction to Suddha Sanmargam, the new revolutionary path and
teaching of Ramalingam.
2.TVM fails to mention the year in which Ramalingam was born. It was 1823.
3.TVM’s reference to Ramalingam’s caste, his use of “Pillai” as a
caste suffix to the name “Ramalingam”, tells us that he did not really
imbibe Ramalingam’s insistent prescription to transcend caste identity
and division. The available originals of Ramalingam’s letters, the
earliest of them written in 1858, show that Ramalingam signed these
letters with the name “Chidambaram Ramalingam” eschewing the
conventional avowal of his “Pillai” caste.

4.It is rather odd that in this very reminiscence TVM himself also
says of Ramalingam that “As he preached against caste, he was not very
popular. But still people of all castes gathered in large numbers
around him.”
It is also misleading to refer to Ramalingam as an “ascetic”. He was
certainly very simple and abstemious in his habits, but he was not one
of those typical Indian ascetics who lived in caves and engaged in
self-mortification and torture of the body.

Finally to answer your questions:
விஞ்ஞானம் என்பது சடப் பொருள்களைப் பரிசோதித்து ஆராய்வதின் மூலம் அவற்றிற்கிடையே சில உறவு முறைகளைக் கண்டறிவதாகும்.
மெய்ஞானம் என்பது அறிவுப் (சித்துப்) பொருள்களைப்(உயிர், இறைவன்) பரிசோதித்து ஆராய்வதின் மூலம் அவற்றிற்கிடையே சில உறவு முறைகளைக் கண்டறிவதாகும்.

காற்றிடைச் சத்தர்கள் கணிதங் கடந்தன
ஆற்றவும் வகுத்த வருட்பெருஞ் ஜோதி

என்ற அகவல் வரிகள் மெய்ஞானம் என்பது விஞ்ஞானத்தைக் கடந்தது என்பதற்கு தக்க சான்று

கண்டதெலாம் அநித்தியமே கேட்டதெலாம் பழுதே
**கற்றதெலாம் பொய்யே** நீர் களித்ததெலாம் வீணே
உண்டதெலாம் மலமேஉட் கொண்டதெலாம் குறையே
உலகியலீர் இதுவரையும் உண்மையறிந் திலிரே
விண்டதனால் என்இனிநீர் சமரசசன் மார்க்க
மெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள்நன் குணர்ந்தே
எண்டகுசிற் றம்பலத்தே எந்தைஅருள் அடைமின்
இறவாத வரம்பெறலாம் இன்பமுற லாமே.

சதுமறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம்
**சந்தைப் படிப்புநம் சொந்தப் படிப்போ**
விதுநெறி சுத்தசன் மார்க்கத்தில் சாகா
வித்தையைக் கற்றனன் உத்தரம் எனுமோர்
பொதுவளர் திசைநோக்கி வந்தனன் என்றும்
பொன்றாமை வேண்டிடில் என்தோழி நீதான்
அதுஇது என்னாமல் ஆடேடி பந்து
அருட்பெருஞ் சோதிகண் டாடேடி பந்து.

எங்கானம் நான் குழப்பவில்லை! தாங்கள்தான் சன்மார்க்க உலகை குழப்பி வருகின்றீர்கள்!!
Saturday, January 14, 2017 at 00:40 am by Arivoli Muthukumarasamy
Arivoli Muthukumarasamy
If you take the Sanmarkkam truth and go to any place in the Universe, it applies and works very well. But your scientific truth will not be true in another galaxy or in another planet!
Saturday, January 14, 2017 at 00:46 am by Arivoli Muthukumarasamy
Arivoli Muthukumarasamy
வள்ளல் பெருமான் சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ அறிவியல் என்று ஒரு இடத்திலும் திருவருட்பாவில் கூறவே இல்லை. மேலும் வள்ளல் பெருமான் ஜீவ அறிவான அறிவியல் கொண்டு ஆன்ம அறிவான சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ விளக்கவில்லை.
Saturday, January 14, 2017 at 00:53 am by Arivoli Muthukumarasamy
Durai Sathanan
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி
திருச்சிற்றம்பலம்

உங்கானம் வங்கானம் குறுங்கானமதே பெருங்கானமாகா
நுங்கானம் வெங்கானம் வெறுங்கானமதே கருங்கானமாகா
எங்கானம் எம்மதம்எம்இறை என்பவுயிர்த்திரள் என்றருளிய
நங்கானம் அகவலில் நறுங்கானமாகிய பெருங்கானம்காண்!

அருட்பெரும்ஜோதியை அறிவியல் என்பது அறியாமை
அருட்பெரும்ஜோதியின் அனுபவம் பெறுதல் அறிவுடமை
அனுபவம்பெற்று அறிவுவிளங்க அருளிய மார்க்கம்இது
அனுபவம்தந்து அருளில் செலுத்தும் அறிவியலேயாகும்!

சத்தோ சித்தோ ஆய்வுசெய்வது அறிவியலே
சத்தோ சித்தோ பரிசோதிப்பதும் அறிவியலே
சத்தோ அசத்தோ அறிவதென்பது அறிவியலே
சத்தோ அசத்தோ அனுபவமாவது அறிவியலே!

கண்டதெலாம் அநித்தியமே அறிந்துகொண்டோம் அறிவியலால்
உண்டுகளித்ததெலாம் வீணே உண்மையறிந்தோம் அறிவியலால்
மெய்ந்நெறியைக் கடைப்பிடித்து மேன்னைமிகும் அறிவியலாலே
மெய்ப்பொருளை நன்குணர்ந்தால் சுத்தசன்மார்க்கம் அறிவியலே!

எண்டகு சிற்றம்பலம் எந்தவிதம் என்பதுவும்
இறவாத வரமெனும் நிந்தையிலா அனுபவமும்
குன்றாத இன்பமுறும் குறிகொள் நன்மார்க்கம்
நன்றாக அறிந்திடுக சித்தியியல் அறிவியலே!

அனைத்து உயிர்களுக்கும் அருட்சுகம் உண்டாகட்டும்!
அருள்வள்ளல் மலரடிக்கே அருளாட்சி உண்டாகட்டும்!

நன்றி, வணக்கம், சுபம்.
அன்புடன்,
அன்பன் துரை சாத்தணன்
Saturday, January 14, 2017 at 09:12 am by Durai Sathanan
Arivoli Muthukumarasamy
93. அருளறி வொன்றே யறிவுமற் றெல்லாம்
மருளறி வென்றே வகுத்தமெய்ச் சிவமே -

எங்கானம் திருவருட்பாவிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆதாரம் காட்ட முடியுமா சன்மார்க்கம் சுத்த அறிவியல் என்று ?!
Saturday, January 14, 2017 at 20:56 pm by Arivoli Muthukumarasamy
ram govi
Science is the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment it is universal in nature and it is repetitive qualitatively and quantitatively for predefined factors and it also affected by the constraints and changes and it is good to refer to "The Grand Design" of Stephen Hawkins where he starts with simple physics and slowly expand the greater fields of science and technology to address Cosmos's existence.
Sunday, January 15, 2017 at 00:35 am by ram govi
Arivoli Muthukumarasamy
எங்கானம், விங்ஞானம் என்பது ஜீவ அறிவாகிய மனித அறிவுக்கு உட்பட்டது
மெய்ஞானம் ஆன்ம அறிவுக்கு உரியது.
அறிவியல் அல்லது விஞ்ஞானம் சடப் பொருள்களின் அல்லது அசித்து பொருள்களின் தொடர்பை விளக்கும் அஞ்ஞான வெளியின் உண்மை (சத்).

சன்மார்க்க அருளியல் இறைவன் உயிர் என்ற இரு சித்துப் பொருள்களின் தொடர்பை விளக்கும் பெருவெளியின் உண்மை(சத்).

எங்கானம், இருவேறு உண்மைகள் ஒன்று ஆகுமோ?

சன்மார்க்கம் அறிவியற் பூர்வமானது (Scientific - சயின்டிபிக்)

ஆனால் சன்மார்க்கமே அறிவியல் ஆகா! வள்ளல் பெருமான் சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ விஞ்ஞானம் அல்லது அறிவியல் என்று ஒரு இடத்திலும் திருவருட்பாவில் கூறவே இல்லை.
எங்கானம், திருவருட்பாவிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆதாரம் காட்ட முடியுமா சன்மார்க்கம் சுத்த அறிவியல் என்று ?!
எங்கானம் சன்மார்க்கம் அல்லது அருட்பெரும்ஜோதி பற்றி வள்ளல் பெருமானை விட தங்களுக்கு அதிக புரிதல் உண்டோ?
எங்கானம், கல்யாணமே ஆவலை அதுக்குள்ளே, அனுபவத்தை கொட்றேள்?
Sunday, January 15, 2017 at 11:49 am by Arivoli Muthukumarasamy
Durai Sathanan
Dear Truth Seekers, Best Greetings! Please go through my new post named as "சுத்த சன்மார்க்கம்' சுத்த அறிவியல் மார்க்கமே. அறிந்திடுவோம்!" to gain deeper insight through Arutpa Evidences! Thanks a lot! Arutperunjothi...
Sunday, January 15, 2017 at 20:46 pm by Durai Sathanan
ram govi
Science had made significant progress in 21st century, technologists succeded in teleportation (they were able to prove teleportation of protons), scientists were able to create species as that of Escherichia coli, convert copper to Gold, survive in vaccum, cure for leporosy,genetic engineered cure for birth blindness etc., all these greatest feats are possible these days we cannot ignore them and True Wisdom are not comparable with Lab results wisdom but in its entirety the later is sub set of first.
நுண்மாண் நுழைபுல மில்லான் எழினலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று
நுட்பமானதாய் மாட்சியுடையதாய் ஆராய வல்லவான அறிவு இல்லாதவனுடைய எழுச்சியான அழகு மண்ணால் சிறப்பாகப் புனையப்பட்ட பாவை போன்றது.
கண்ணுடைய ரென்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்
கண்ணுடையவர் என்றுக் கூறப்படுபவர் கற்றவரே, கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டுப் புண் உடையவர் ஆவார்.
Sunday, January 15, 2017 at 20:56 pm by ram govi
Durai Sathanan
Thank you Ram Govi Ayyah! May God bless you with Immortality! ArutPerunJothi...
Monday, January 16, 2017 at 02:05 am by Durai Sathanan
Arivoli Muthukumarasamy
@ram govi ayya, that is what I am saying. The "Lab Result Wisdom" (Science) is a subset of "True Wisdom"(Sanmarkkam). But Durai Ayya is claiming that subset Science is equal and same as the Super set Sanmarkkam, which is an absurd!
அதனால்தான் சன்மார்க்கமே அறிவியல் ஆகா! வள்ளல் பெருமான் சன்மார்க்கத்தையோ அல்லது அருட்பெரும்ஜோதியையோ விஞ்ஞானம் அல்லது அறிவியல் என்று ஒரு இடத்திலும் திருவருட்பாவில் கூறவே இல்லை.
எங்கானம், திருவருட்பாவிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆதாரம் காட்ட முடியுமா சன்மார்க்கம் சுத்த அறிவியல் என்று ?!
எங்கானம் சன்மார்க்கம் அல்லது அருட்பெரும்ஜோதி பற்றி வள்ளல் பெருமானை விட தங்களுக்கு அதிக புரிதல் உண்டோ?
எங்கானம், கல்யாணமே ஆவலை அதுக்குள்ளே, அனுபவத்தை கொட்றேள்?
Monday, January 16, 2017 at 15:45 pm by Arivoli Muthukumarasamy
Muthukumaaraswamy Balasubramanian
வள்ளலார் திருக்காப்பிட்டுக்கொள்வதற்கு முதல் நாள் அங்கிருந்த வேலாயுத முதலியார் உட்பட எல்லோரையும் பார்த்துச் சொன்னது நீங்கள் இதுவரை என்னோடு பழகியும் சன்மார்க்கம் இன்னதென்று தெரிந்துகொள்ளவில்லை. நான் சொல்வதைக் கேட்க மாட்டேன் என்று திட சித்தம் செய்துகொண்டீர்கள்.இந்த வார்த்தைகள் வேலாயுத முதலியாரையும் சேர்த்தே சொன்னது.

நன்றி.
Tuesday, July 11, 2017 at 03:46 am by Muthukumaaraswamy Balasubramanian
Vivek D
Its a True Nature Science Indeed. This science of oneness cannot be understood to people who has a strong hold on Matranaithum.
Monday, July 17, 2017 at 00:39 am by Vivek D
Comments closed for this topic
www.vallalarspace.com/durai
வரும் ஆகஸ்டு 5-ல், அமெரிக்காவிலுள்ள கலிபோர்னிய மாநிலத்தில் வள்ளலார் விழா!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

வரும் ஆகஸ்டு 5-ல், அமெரிக்காவிலுள்ள கலிபோர்னிய மாநிலத்தில் வள்ளலார் விழா நடைபறுகிறது.

அனைவரும் வருக! அருள் நலம் பெறுக!

Read more...
Vallalar Fest, USA.jpg

Vallalar Fest, USA.jpg

Vallalar Vizha, USA.jpg

Vallalar Vizha, USA.jpg

VallalarVizha.jpg

VallalarVizha.jpg

Vallalarfest.jpg

Vallalarfest.jpg

4 Comments
Durai Sathanan
From the Left: Cupertino Mayor, Mrs. Savita Vaithyanathan, Mrs.Jayanthi Prasanna, Mr.Prasanna Subramanian, Vallalar Universal Mission, USA
Friday, July 14, 2017 at 22:52 pm by Durai Sathanan
p vijayan
Please contact me sir thiru Vallalar nenasabai sholinghur
Sunday, July 16, 2017 at 03:55 am by p vijayan
Daeiou Team Daeiou.
சோழிங்கர் வள்ளலார் சபை நிறுவனர் திரு விஜயன் தொடர்பு கொண்டார். அவருக்கு, இந்நிகழ்வு அமெரிக்காவில் நடைபெறுகிறது என்ற விபரம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Sunday, July 16, 2017 at 06:32 am by Daeiou Team Daeiou.
Durai Sathanan
Thank you very much Ayyah....Arutperunjothi....
Sunday, July 16, 2017 at 07:36 am by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் / Vast Grace-Light Sacred Octagon


அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

எல்லாம் செயல்கூடும் என்ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றுவாழ்க! வள்ளல் மலரடி வாழ்க! வாழ்கவே!

Read more...
5 Comments
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
commendable work! Can I offer some suggestions - Stanza 1 - Seated with the Grander Holy Name - Can it be 'Grandeur'?
Stanza 3 - deep down there it ascents - Ascends
stanza 6 - privileged masculine or neuter - Can it be Neutral?
Stanza 7 - All savvies have been seen, and on the top of them - All the savvies have been seen, and on top of them, In that state, I myself and my thought - I, myself and my thought
Stanza 8 Giving an everlasting unique nature experience- natural experience. Just thought would help you. Feel free to correct me. thanks
Sunday, January 24, 2016 at 02:47 am by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
Durai Sathanan
Dear Thiru S. Rajendran, Best Greeting! Big thanks for your kind and valuable suggestions, which are utterly required for a better draft of this sacred translation. I never learnt both Tamil and English properly either from my schooling period or when I was in colleges. I started to learn English by myself only after my thirties in order to work as a Physics Teacher in a Matriculation school for living. Before that, I was a Big Zero in English. And thus, no doubt, I truly need a person like you for this sacred task. If we have a team of 5 to 10 scholar devotees, who know English Language well, I hope we could translate the Entire Sixth Thirumural into English Language, and get it ready for the coming ThaiPoosam - 2017. Just like all, I am also by and large forced to be busy with my worldly affairs. And hence, I truly couldn’t find enough time even to proofread for any typo or other possible mistakes. And, I couldn’t also stay steadily on this task of divine translation. Therefore, I am eagerly looking for some scholarly devotees to form a Team. We can work and share online. I humbly pray for His Grace only to pour blessings on us for accomplishing the divine mission of entire translation of ThiruArutpa successfully. ArutPerumJothi…

Please note that the following typos have been corrected:
Stanza 1 – Not Grander, but ‘Grandeur’ only;(which is a typo only)

Stanza 3 – Not Ascents, but ‘Ascends’ only;(which is a typo only)

stanza 6 - Neuter is better than Neutral as ‘Neuter’ can be used as noun, pronoun, verb, and adjective as well. As a noun or as a pronoun of a type that refers to things; not masculine or feminine. On the other hand, the word, ‘neutral’ can be used only as an adjective, and hence which is not appropriate in that stanza as it can mean various irrelevant things.

Stanza 7 – “All the savvies have been seen, and on top of them... In that state, I, myself and my thought “ – Yes, this is good. But, I would prefer the phrase to be as “All the savvies have been seen, and on top of them... In that state, the self and the thought of mine... “ Well. What do suggest for this, please? Thank you.

Stanza - 8 We could use 'nature-experience' instead of 'natural experience'. Since,’ natural experience’ holds a different view. “தங்கும்ஓர் இயற்கைத் தனிஅனு பவத்தைத் தந்தெனைத் தன்மயம் ஆக்கிப்..” This verse describes about the soul-experience. So,'nature-experience' is the better one rather than 'natural experience'. Thanks again, Ayyah. ArutPerumJothi...
Monday, January 25, 2016 at 17:44 pm by Durai Sathanan
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
Thanks for your humility. I am good in correcting others not creating! I like I, myself.... Has got more rhyme and meaning. And one more ...
In 'that' higher state beyond reality
Tuesday, January 26, 2016 at 21:42 pm by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
The translation work will be a success by Andavar's grace!
Wednesday, January 27, 2016 at 12:28 pm by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
Durai Sathanan
Cool! Correction for creation, and creation for correction; both go hand in hand. Yes, a poetic canto is mostly rhythmical and meaningful as well. As I read that stanza again and again, I have been revealed to phrase that verse as “In that state of oneness, I, myself and my thought” in lieu of, “In that state, I, myself and my thought”. Well.I would like to discuss an important topic with you regarding this sacred translation. Would you please send me your contact number via my Email ID anmaneyam@gmail.com? May ArutPerumJothi Andavar bless us all abundantly stay focused forever! ArutPerumJothi...
Wednesday, January 27, 2016 at 16:04 pm by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் - English Translation (PDF Format)
இக்குழவியின் விண்ணப்பம் / This Child's Invocation

குற்றம் புரிதல் எனக்கியல்பே குணமாக் கொள்ளல் உனக்கியல்பே

சிற்றம் பலவா இனிச்சிறியேன் செப்பும் முகமன் யாதுளது

தெற்றென் றடியேன் சிந்தைதனைத் தெளிவித் தச்சந் துயர்தீர்த்தே

இற்றைப் பொழுதே அருட்சோதி ஈக தருணம் இதுவாமே.

English Translation

Read more...

Download:

www.vallalarspace.com/durai
A PDF of the English Translation of Gnana Sariyai!
Dear Devotees, Best Greetings!

Gnana sariyai of ThiruArutpa Aram ThriuMurai (The Revelation for Liberation of Sixth Divine Volume of Sacred Songs) has been written in the Tamil Language by The Great Tamil Munificent of Nineteenth Century, His Holiness the infinite-Grace-Light Vallalar, andwhich consists of 28 splendid sacred songs of divine revelations, andthat has the noble/moral foundation for THIS WORLD HOLY INTERFAITH MOVEMENT, essentially unifying all of the religions of this world. These 28 Read more...

Download:

www.vallalarspace.com/durai
சன்மார்க்கிகள்தான் நல்லாட்சி தரமுடியும்!