animated flame Pictures, Images and Photos

 
tharmasalai
 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க

  arutperunjothi arutperunjothi thaniperunkarunai arutperunjothi
  

 

27-03-2013       பங்குனி உத்திரம் அன்னதானம் இராமநாதபுரம்,நடைபெறும் இடம் அருணாசலா உணவகம் வண்டிக்காரத்தெரு,,,,,,

Vallalar Orphanage homes

 

 

Seshadri Home

Seshadri Memorial Hall is located center of Ramnad City. It used to be a library but the VUMT got it for lease for running the Orphanage. This building acts as a main administrative office for all other orphanage homes. The place has a small library where you get books on Vallalar and CDs.

 

 vallalar universal mission trust
12/mugavai oorani west,
Ramanathapuram..623501
phone: +91(4567)220278
monthly poosam dates 2013-2014


இன்னர்வீல்

innerwheel award

 உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்

 

 

 

Dhaya Home

This place is located in Kenikarai, Ramnad and situated near DeviPattinam Road East. This land was donated by the generous man Salem Thiru A.K.Jeeva Rathinam D.R.O., and along with his relatives. For Vallalar, they donated the land with the generous heart for having it as elder care home. In front of Dindigul Swami Saravanandha , this home got opened and he initiated the service. 

 

ஜீவகாருண்யமே மோட்சவீட்டின் திறவுகோல்

  

  

காட்டுயர் அணைமேல் இருக்கவும் பயந்தேன் , காலின்மேல் கால்வைக்கப் பயந்தேன்

 UttaraKosa Mangai

 This place is located 17kms from Ramnad and situated near Thiru Uthara Kosa Mangai temple's north car street. This is also a old building which belongs to royal family of Rameswaram Samasthanem and it was used to be thier guest house. Now it is leased out from one of the royal decedent honorable RKB Rajeswari Ammal for running Food Service cum Orphanage home. After the renovation work the build is opened on 28-12-2003 and lighted by Thiru Sathu Muthaiah.

Mrs. Rathinammal is the responsible person
It is about 2000sqft building.
Everyday 8kgs of rice is boiled in water like soup and distributed to the poor people on that area.

Vallalar Universal Mission Trust
Thiru Uttarakosa mangai,
Ramnad Taluk & District,
Tamil Nadu, India
Phone: +91 (4567)-256444

என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம்தானே....வள்ளலார்

 

 Gnana Sabai Home

 This place is located northern side 27kms from Ramnad and situated on the bank of Vaigai River and near the river mixes to Indian Ocean. The land is about 2.5acres. It is a very calm and beautifull place and Vallalar devotees come for doing meditation and services atleast once in a year.

Vallalar Universal Mission Trust
Atrangarai village post,
Ramnad Taluk and District,
Tamil Nadu, India.
Phone +91(4567)-266997

 செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்

           சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பர்

பித்தமனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம்

            பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்....

 

 

 


 

 

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சீவகாருணியமில்லாமல் இருந்ததென் றறியவேண்டும்.
சீவர்கள் துக்கப்படுவதைக் கண்டபோதும் சிலர் சீவகாருணியமில்லாமல் கடின சித்தர்களாக இருக்கின்றார்களே, இவர்களுக்கு ஆன்ம உரிமை இல்லாமற்போவது என்னென் றறியவேண்டில்:- துக்கப்படுகின்ற சீவரைத் தமது ஆன்ம இனமென்றும் துக்கப்படுகின்றாரென்றும் துக்கப்படுவாரென்றும் அறியத்தக்க ஆன்ம அறிவு என்கின்ற கண்ணானது அஞ்ஞான காசத்தால் மிகவும் ஒளிமழுங்கின படியாலும் அவைகளுக்கு உபகாரமாகக் கொண்ட மனமுதலான உபநயனங்களாகிய கண்ணாடிகளும் பிரகாசப் பிரதிபலித மில்லாமல் தடிப்புள்ளவைகளாக இருந்தபடியாலும் கண்டறியக் கூடாமையாயிற்று. அதனால் ஆன்மஉரிம Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பேயினும் பெரியேன் செய்த பிழைகளுக் கெல்லை
பேயினும் பெரியேன் செய்த பிழைகளுக் கெல்லை இல்லை

ஆயினும் பொறுத்தாட் கொண்டாய் அம்பலத் தரசே என்றன்

தாயினும் இனிய உன்றன் தண்ணருட் பெருமை தன்னை

நாயினுங் கடையேன் எந்த நலமறிந் துரைப்பேன் அந்தோ.

துரும்பினில் சிறியேன் வஞ்சம் சூழ்ந்தநெஞ் சகத்தேன் செய்த

பெரும்பிழை அனைத்தும் அந்தோ பெருங்குண மாகக்கொண்டாய்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
வாட்டமே உடையார் தங்களைக் காணின் மனஞ்சிறிதிரக்கமுற்
வாட்டமே உடையார் தங்களைக் காணின் மனஞ்சிறிதிரக்கமுற் றறியேன்

கோட்டமே உடையேன் கொலையனேன் புலையேன் கூற்றினும் கொடியனேன் மாயை

ஆட்டமே புரிந்தேன் அறத்தொழில் புரியேன் அச்சமும் அவலமும் இயற்றும்

கூட்டமே விழைந்தேன் அம்பலக் கூத்தன் குறிப்பினுக் கென்கட வேனே.

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சிறப்பு விதி
சிறப்பு விதி

1. நித்தியம் சூரியோதயமாக 5 நாழிகைக்கு19 முன்னே நித்திரை நீங்கி எழுந்திருத்தல்.

2. எழுந்தவுடன் விபூதி தரித்துச் சற்றுநேரம் செவ்வையாக உட்கார்ந்து, கடவுளை ஊன்றி நினைத்து எழுதல்.

3. அங்ஙனம் எழுந்து, சிறிதுந் தாமதியாமல், மௌனமாகச் சிறிது தூரம் நடந்து, எவ்விடத்தில் மலசலவுபாதி

நேரிடுகிறதோ, அவ்விடத்தில் அப்பொழுதே ஒன்றுஞ் சேஷ்டையில்லாமல் விரைவில்லாமல் இருந்து அறவிடுதல்.

4. பொற்றலைக்கையாந்தகரை, கரிசலாங்கண்ணி - இவைகளில் ஒன்று கொண்டு உள்ளே சிறிது சாரம் போகவும்

Read more...
rajaveer jothimurugan
Nammil ethanaipaer ithai seikirom
2 days ago at 00:57 am by rajaveer jothimurugan
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
அப்பாநான் வேண்டுதல்கேட் டருள்புரிதல் வேண்டும்
அப்பாநான் வேண்டுதல்கேட் டருள்புரிதல் வேண்டும்

ஆருயிர்கட் கெல்லாம்நான் அன்புசெயல் வேண்டும்

எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும்நான் சென்றே

எந்தைநின தருட்புகழை இயம்பியிடல் வேண்டும்

செப்பாத மேனிலைமேல் சுத்தசிவ மார்க்கம்

திகழ்ந்தோங்க அருட்சோதி செலுத்தியிடல் வேண்டும்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சோடில்லை மேல் வெள்ளைச் சொக்காய் இல்லை
சோடில்லை மேல் வெள்ளைச் சொக்காய் இல்லை

நல்ல சோமன் இல்லை

பாடில்லை கையிற் பணமில்லை

தேகப் பருமன் இல்லை

வீடில்லை யாதொரு வீறாப்பும் இல்லை

விவாகமது நாடில்லை நீ

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
உருத்திரர்கள் ஒருகோடி நாரணர்பல் கோடி
உருத்திரர்கள் ஒருகோடி நாரணர்பல் கோடி

உறுபிரமர் பலகோடி இந்திரர்பல் கோடி

பெருத்தமற்றைத் தேவர்களும் முனிவர்களும் பிறரும்

பேசில்அனந் தங்கோடி ஆங்காங்கே கூடித்

திருத்தமுறு திருச்சபையின் படிப்புறத்தே நின்று

தியங்குகின்றார் நடங்காணும் சிந்தையராய் அந்தோ

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
என்னால் ஆவதொன் றும் - உனக் - கில்லையெ னினுமெந் தாய்
நந்நா லுங்கடந் தே - ஒளிர் - ஞானச பாபதி யே

பொன்னா ருஞ்சபை யாய் - அருட் - பூரண புண்ணிய னே

என்னால் ஆவதொன் றும் - உனக் - கில்லையெ னினுமெந் தாய்

உன்னால் வாழுகின் றேன் - எனக் - குண்மை உரைத்தரு ளே.

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பெரியன்அருட் பெருஞ்சோதிப் பெருங்கருணைப் பெருமான் பெரும்புகழைப் பேசுதலே பெரும்பேறென் றுணர்ந்தே
பெரியன்அருட் பெருஞ்சோதிப் பெருங்கருணைப் பெருமான்

பெரும்புகழைப் பேசுதலே பெரும்பேறென் றுணர்ந்தே

துரியநிலத் தவர்எல்லாம் துதிக்கின்றார் ஏழை

துதித்தல்பெரி தலஇங்கே துதித்திடஎன் றெழுந்த

அரியபெரும் பேராசைக் கடல்பெரிதே அதுஎன்

அளவுகடந் திழுக்கின்ற தாதலினால் விரைந்தே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
சாதிமதம் சமயம்எனும் சங்கடம்விட் டறியேன்
சாதிமதம் சமயம்எனும் சங்கடம்விட் டறியேன்

சாத்திரச்சே றாடுகின்ற சஞ்சலம்விட் டறியேன்

ஆதிஅந்த நிலையறியேன் அலைஅறியாக் கடல்போல்

ஆனந்தப் பெரும்போகத் தமர்ந்திடவும் அறியேன்

நீதிநெறி நடந்தறியேன் சோதிமணிப் பொதுவில்

நிருத்தமிடும் ஒருத்தர்திருக் கருத்தைஅறி வேனோ

Read more...